කුරුණෑගල නගර බල ප්‍රදේශය තුල මත් උවදුර පිටු දැකිම

Governor

කුරුණෑගල නගර බල ප්‍රාදේශය තුල මත් උවදුර පිටු දැකිමේ අරමුණින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරින් දැනුවත් කිරිමේ නිල උත්සවයට පුරපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මැතිතුමාගෙ ආරාධනයෙන් ගරු වයඹ ආණ්ඩුකාරවර, හිටපු උතුරුමැද පලාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය පේශල ජයරත්න මැතිතුමන් සහභාගි වූහ.

කුරුණෑගල මත් උවදුරු පිටු දැකිම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයට සහභාගිවිමෙන් අනතුරුව ගරු ආණ්ඩුකාර පේශල ජයරත්න මැතිතුමා පුරපති නිල කාමරයට පැමිණි අතර එහිදී පුරපති නිල සමරු පොතේ සටහනක් තැබුවේ ය.