රට සහ වයඹ දිනූ දූ පුතුන්ට පුරපති තුෂාරගෙන් විශිෂ්ඨ ඇගයීමක්

උසස් පෙළ විභාගයෙන් විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබමින් වාණිජ අංශයෙන් දිවයිනේම ප්‍රථමයා වූ කසුන් ඉදුරංග , කලා අංශයෙන් දිවයිනේම දෙවැනියා වූ සිත්මි නිමාෂි , භෞතික විද්‍යා අංශයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා වූ ජිත්මි නවෝදා යන මලිදෙව් දරුවන් කුරුණෑගල පුරවරයට ලබා දුන් ගෞරවයට අද
කුරුණෑගල පුරපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් උපහාර තිළිණ සමග මුදල් තිළිණ ප්‍රදානය කෙරුණා