කුරුණෑගල නගර බල ප්‍රදේශය තුල මත් උවදුර පිටු දැකිම

කුරුණෑගල නගර බල ප්‍රාදේශය තුල මත් උවදුර පිටු දැකිමේ අරමුණින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරින් දැනුවත් කිරිමේ නිල උත්සවයට…

Continue Reading →

රට සහ වයඹ දිනූ දූ පුතුන්ට පුරපති තුෂාරගෙන් විශිෂ්ඨ ඇගයීමක්

උසස් පෙළ විභාගයෙන් විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබමින් වාණිජ අංශයෙන් දිවයිනේම ප්‍රථමයා වූ කසුන් ඉදුරංග , කලා අංශයෙන් දිවයිනේම දෙවැනියා වූ සිත්මි…

Continue Reading →